اعضای هیات علمی

گروه مهندسي برق

مرتضی آئین
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری قدرت - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۰
پست الکترونیک: aien AT vru.ac.ir
وب سایت

مصطفی دانائیان
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری مخابرات - استادیار

پست الکترونیک: danaeian AT vru.ac.ir

تلفن : ۰۹۱۳۲۷۳۷۳۹۵

حسن فاتحی مرج
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری کنترل - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۹۱
پست الکترونیک: h.fatehi AT vru.ac.ir
وب سایت

علی فیاضی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری کنترل - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۸

پست الکترونیک: a.fayazi AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدحسین قلی زاده
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری مخابرات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۰۷
پست الکترونیک: gholizadeh AT vru.ac.ir
وب سایت

حسین قیومی زاده
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری مهندسی پزشکی -استادیار

تلفن : ۰۹۰۵۶۲۹۳۰۷۳

پست الکترونیک: h.ghayoumizadeh AT vru.ac.ir

حسین نوری
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری مخابرات - استادیار

پست الکترونیک : h.noori@vru.ac.ir

میثم یحیی زاده
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری کنترل - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۰
پست الکترونیک: yahyazadeh AT vru.ac.ir
وب سایت

گروه مهندسي شيمي

حدیث اقبالی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

پست الکترونیک: h.eghbali AT vru.ac.ir
وب سایت

رزومه

سید محمد صادق حسینی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۷
پست الکترونیک: m.hosseini AT vru.ac.ir
وب سایت

رزومه

حسین روح اللهی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی – استادیار

پست الکترونیک: h.roohollahi@vru.ac.ir

رزومه

علیرضا طالبی زاده
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۳

پست الکترونیک: a.talebizadeh  AT vru.ac.ir

رزومه

محمد مهدی کامیابی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۷

پست الکترونیک: mm.kamyabi AT vru.ac.ir

رزومه

مریم میرزایی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

پست الکترونیک: m.mirzaie AT vru.ac.ir

رزومه

حسن هاشمی پور
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی- استاد

پست الکترونیک: h.hashemipour AT vru.ac.ir

رزومه

مهدیه نوری
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی – بورسیه دکتری

رزومه

گروه مهندسي عمران

فرشته اکبری
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک - استادیار

افشین ایرانمنش
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
کارشناسی ارشد سازه - مربی

پست الکترونیک: a.iranmanesh AT vru.ac.ir

احسان خجسته فر
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری عمران- سازه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۱
پست الکترونیک: e.khojastehfar AT vru.ac.ir
وب سایت

عباس درب هنزی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری عمران- سازه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۱

پست الکترونیک:  darbhanzi  AT vru.ac.ir

وب سایت

افشین درکی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری برنامه ریزی شهری - استادیار

تلفن: ۰۹۱۳۱۹۱۷۷۳۰

پست الکترونیک: a.doreki AT vru.ac.ir

وب سایت

مجید دهقانی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری عمران-منابع آب - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۳

پست الکترونیک: m.dehghani AT vru.ac.ir

وب سایت

علی ربیعی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
داوطلب دکتری مهندسی آب - مربی

پست الکترونیک: a.rabiei AT vru.ac.ir
وب سایت

امیر حسین رئیس زاده
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی عمران
دکتری مهندسی عمران - سازه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۷

پست الکترونیک: a.raisszadeh@vru.ac.ir

 

یاسر شریفی
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی عمران
دکتری مهندسی عمران - سازه - دانشیار

پست الکترونیک: y.sharifi  AT vru.ac.ir

وب سایت

هادی ضیاء الدینی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری عمران- سازه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۶

پست الکترونیک: h.ziaadiny AT vru.ac.ir

سید مصطفی مرتضوی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری مهندسی منابع آب - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۳
پست الکترونیک: sm.mortazavi AT vru.ac.ir
وب سایت

مصطفی مشایخی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری مهندسی عمران - سازه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۷

پست الکترونیک: m.mashayekhi AT vru.ac.ir

وب سایت

رسول معمارزاده
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری مهندسی عمران سازه‌های هیدرولیکی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۳
پست الکترونیک: r.memarzadeh AT vru.ac.ir
وب سایت

سید صادق ناصر علوی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری عمران- سازه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۶

پست الکترونیک: ss.naseralavi AT vru.ac.ir

سید محمود واعظی نژاد
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی عمران
دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک - استادیار

گروه مهندسي كامپيوتر

امیر حسین حاج احمدی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری هوش مصنوعی - استادیار

پست الکترونیک: hadjahmadi AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

رزومه

فاطمه پورغلامعلی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری مهندسی نرم افزار – استادیار

پست الکترونیک: f.pourgholamali@vru.ac.ir

فهیمه دباغی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری مهندسی نرم افزار - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۵۲

پست الکترونیک: f.dabaghi AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد دهقانی سریزدی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری مهندسی صنایع - استادیار

پست الکترونیک: m.dehghani.s AT vru.ac.ir

رزومه

حجت شریفی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری معماری سیستمهای کامپیوتری - استادیار

پست الکترونیک: h.sharifi AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

رزومه

شاهرخ شهریور
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری فناوری اطلاعات - استادیار

پست الکترونیک: shahrivar AT vru.ac.ir

وب سایت

سیدمجتبی صباغ جعفری
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری هوش مصنوعی و نرم افزار - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۳

پست الکترونیک: mojtaba.sabbagh AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

وب سایت

محمد علایی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری معماری سیستمهای کامپیوتری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۵

پست الکترونیک: alaeim AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

وب سایت

رزومه

ایمان همتی مقدم
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری مهندسی نرم افزار - استادیار

پست الکترونیک: i.hemati AT vru.ac.ir

فهیمه یزدان پناه
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری معماری سیستمهای کامپیوتری - استادیار

پست الکترونیک: yazdanpanahf AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

وب سایت

رزومه

گروه مهندسي معدن

غلامعباس پارساپور
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری فرآوری مواد معدنی – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۰

پست الکترونیک: g.parsapour  AT vru.ac.ir

وب سایت

سعید زندوکیلی
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری فرآوری مواد معدنی – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۰

پست الکترونیک: s.zandvakili  AT vru.ac.ir

هادی شهریاری
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری اکتشاف معدن – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۰

پست الکترونیک: h.shahriari  AT vru.ac.ir

وب سایت

مصطفی مالکی مقدم
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری فرآوری مواد معدنی – دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۰

پست الکترونیک: m.maleki AT vru.ac.ir

وب سایت

حمید محمدی
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری مکانیک سنگ – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۰

پست الکترونیک: hamid.mohammadi  AT vru.ac.ir

مهدی محمدی
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری مکانیک سنگ – استادیار

پست الکترونیک: Mehdi.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت

سید امین موسوی
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری مهندسی معدن – استادیار

گروه مهندسي مكانيك

رسول جهرمی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد تبدیل انرژی - مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۴

پست الکترونیک: r.jahromy AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد حاج حسینی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری طراحی کاربردی (دینامیک، کنترل و ارتعاشات)- استادیار

پست الکترونیک: m.hajhosseini AT vru.ac.ir

رزومه

حسن حاج عبداللهی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری تبدیل انرژی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۶

پست الکترونیک: H.Hajabdollahi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت دانش آرا

رزومه

بهراد حقیقی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری تبدیل انرژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۸

پست الکترونیک: b.haghighi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

محمد شفیعی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری تبدیل انرژی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۹

پست الکترونیک: m.shafiey AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

ابوالفضل شهاب الدینی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) - استادیار

پست الکترونیک:  A.Shahabodini AT vru.ac.ir

سجاد صیفوری
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری طراحی کاربردی -دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۸

پست الکترونیک: sajjad.seifoori AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

وب سایت

رزومه

علیرضا عرب سلغار
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری تبدیل انرژی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۴

پست الکترونیک: a.arabsolghar AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

وب سایت

رزومه

عبدالرضا عسکریان
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری طراحی کاربردی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۶

پست الکترونیک: Askarian AT vru.ac.ir

میثم محمدی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری طراحی کاربردی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۱

پست الکترونیک: meisam.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

محسن میرزایی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری تبدیل انرژی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۹

پست الکترونیک: m.mirzaei AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

پوریا معین زاده
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری مهندسی صنایع - استادیار

پست الکترونیک: p.moeinzadeh AT vru.ac.ir

رزومه