کارشناسان دانشکده

علی پورکانی
سمت : مسئول دفتر دانشکده
کارشناسی مهندسی تکنولوژی ماشین ابزار

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۳۳-۰۳۴

پست الکترونیک: a.pourkani AT vru.ac.ir

فاطمه عباس آبادی
سمت : کارشناس آموزش دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۱۳-۰۳۴

سید محمد جواد رضایی
سمت : کارشناس آزمایشگاه مهندسی شیمی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۵۵۸-۰۳۴