آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی

آزمایشگاه‌های گروه

آزمایشگاه‌های آموزشی

  آزمایشگاه عملیات واحد ،آزمایشگاه کنترل فرایند،آزمایشگاه انتقال حرارت،آزمایشگاه مکانیک سیالات ..... 

 آزمایشگاه‌های پژوهشی

  آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست ....