معاونت اداری و مالی

دانشکده فنی و مهندسی

محمد علایی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری معماری سیستمهای کامپیوتری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۵

پست الکترونیک: alaeim AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

وب سایت

رزومه