روسای پیشین

نام ونام خانوادگی شروع فعالیتپایان فعالیت
دکتر فضل الله سلطانی82/4/3185/1/1
دکتر محمد مهدی خبیری88/2/1990/5/1
دکتر حسن فاتحی مرج90/11/2492/11/28
دکتر افشین درکی92/11/2994/6/10
دکتر علیرضا طالبی زاده92/6/1498/6/31
دکتر عباس درب هنزی98/6/31ادامه دارد