آزمایشگاه‌های گروه مهندسی معدن

آزمایشگاه‌های گروه

آزمایشگاه‌های آموزشی

مجموعه آزمایشگاه‌های کانی‌شناسی، کانی‌شناسی نوری، مینرالوگرافی و سنگ شناسی
آزمایشگاه کانه آرایی و فلوتاسیون
آزمایشگاه هیدرومتالورژی
آزمایشگاه مکانیک سنگ