آزمایشگاه‌های گروه مهندسی برق

آزمایشگاه‌های گروه

آزمایشگاه‌های آموزشی
 کارگاه برق
  آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1
  آزمایشگاه مبانی برق(سرویس به گروه مهندسی مکانیک)
  آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
  آزمایشگاه مدار الکتریکی و اندازه گیری
  آزمایشگاه الکترونیک
  آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 1
  آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 2
  آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
  آزمایشگاه سیستهای کنترل دیجیتال
  آزمایشگاه کنترل صنعتی و ابزار دقیق

آزمایشگاه‌های پژوهشی

vru آزمایشگاه رباتیک 

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

اتاق پروژه
  آزمایشگاه کنترل هوشمند
  آزمایشگاه شبیه سازی سیستم های قدرت