مدیران گروه

مصطفی دانائیان
سمت : هیات علمی گروه مهندسی برق
دکتری مخابرات - استادیار

پست الکترونیک: danaeian AT vru.ac.ir

تلفن : ۰۹۱۳۲۷۳۷۳۹۵

حسن هاشمی پور
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی- استاد

پست الکترونیک: h.hashemipour AT vru.ac.ir

رزومه

هادی ضیاء الدینی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتری عمران- سازه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۶

پست الکترونیک: h.ziaadiny AT vru.ac.ir

شاهرخ شهریور
سمت : هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتری فناوری اطلاعات - استادیار

پست الکترونیک: shahrivar AT vru.ac.ir

وب سایت

مصطفی مالکی مقدم
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری فرآوری مواد معدنی – دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۰

پست الکترونیک: m.maleki AT vru.ac.ir

وب سایت

میثم محمدی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری طراحی کاربردی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۱

پست الکترونیک: meisam.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه