معاونت پژوهشی، مالی و اداری

دانشکده فنی و مهندسی

سعید زندوکیلی
سمت : هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دکتری فرآوری مواد معدنی – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۰

پست الکترونیک: s.zandvakili  AT vru.ac.ir