معاونت پژوهشی، مالی و اداری

دانشکده فنی و مهندسی

سید محمد صادق حسینی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی شیمی
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۷
پست الکترونیک: m.hosseini AT vru.ac.ir
وب سایت

رزومه