معاونت آموزشی و دانشجویی

دانشکده فنی و مهندسی

محمد شفیعی
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتری تبدیل انرژی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۹

پست الکترونیک: m.shafiey AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه