ثبت نام دانش آموختگی

دانشکده فنی و مهندسی

ثبت نام دانش آموختگی

از دانش آموختگان محترم تقاضا می شود در هنگام تسویه حساب نسبت به تکمیل فرم زیر مبادرت ورزند.
  • YYYY slash MM slash DD