صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » شماره تماس های گروه مهندسی مکانیک جهت انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

آقای دکتر ابوالفضل شهاب الدینی، شماره اتاق ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۶۵، ورودی ۹۸

آقای دکتر عبدالرضا عسکریان، شماره اتاق ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۴، ورودی ۹۷

آقای دکتر میثم محمدی، شماره اتاق ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۹، ورودی ۹۶

آقای دکتر محمد شفیعی، شماره اتاق ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۹، ورودی ۹۵

آقای دکتر حسن حاج عبداللهی، شماره اتاق ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۶، ورودی ۹۴

آقای دکتر محسن میرزایی، شماره اتاق ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۹، ورودی  ۹۳