صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » شماره تماس های گروه مهندسی معدن جهت انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ورودی ۹۵ : آقای دکتر مهدی محمدی، اتاق ۲۱۷ داخلی ۲۴۱۰

ورودی ۹۶ : آقای دکتر شهریاری، اتاق ۲۱۷ داخلی ۲۴۱۰

ورودی ۹۷ : آقای دکتر حمید محمدی،  اتاق ۳۳۲ داخلی ۲۵۹۷

ورودی ۹۸ : آقای دکتر موسوی، اتاق ۳۳۲ داخلی ۲۵۹۷

مدیر گروه : آقای دکتر شهریاری، اتاق ۲۱۷ داخلی ۲۴۱۰