صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » شماره تماس های گروه مهندسی عمران جهت انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ورودی ۹۵ : آقای دکتر دهقانی، اتاق ۳۲۵ داخلی ۲۴۱۲

ورودی ۹۶ : آقای دکتر مرتضوی، اتاق ۳۲۵ داخلی ۲۴۱۲

ورودی ۹۷ : آقای دکتر معمارزاده،  اتاق ۲۳۱ داخلی ۲۴۹۳

ورودی ۹۸ : آقای دکتر رییس زاده، اتاق ۳۲۲ داخلی ۲۵۳۷

مدیر گروه : آقای دکتر ضیاالدینی، اتاق ۲۳۵ داخلی ۲۴۰۱