صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » شماره تماس های گروه مهندسی برق جهت انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱- دفتر گروه مهندسی برق: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۸

۲-دکتر محمد حسین قلی زاده استاد مشاور ورودی ۱۳۹۴، شماره تلفن اتاق: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۰۷

۳- دکتر حسن فاتحی مرج استاد مشاور ورودی ۱۳۹۵، شماره تلفن اتاق:۰۳۴۳۱۳۱۲۵۹۱

۴- دکتر مرتضی آیین استاد مشاور ورودی ۱۳۹۶، شماره تلفن اتاق: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۰

۵- دکتر حسین قیومی زاده استاد مشاور ورودی ۱۳۹۷، شماره تلفن همراه: ۰۹۰۵۶۲۹۳۰۷۳

۶-دکتر مصطفی دانائیان استاد مشاور ورودی ۱۳۹۸، شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۷۳۹۵